7

„Dirigent James Judd sa partitúre starostlivo venoval a jej posolstvo detailne dešifroval.“

„Sólové sláčikové party decentne a s hlbokým porozumením predniesli Martin Ruman a Jozef Lupták.“

„Juddova sústredená a cieľavedomá práca s naším orchestrom prináša zreteľné umelecké výsledky.“

Slávnostnou dvojicou koncertov k 70. výročiu založenia našej prvej koncertnej ustanovizne v dňoch 24. a 25. októbra 2019 obrazne vyvrcholila, za účasti mnohých osobností domáceho spoločenského a kultúrneho života, jubilejná koncertná sezóna Slovenskej filharmónie. Zároveň tieto koncerty pod taktovkou takmer v rovnakom čase jubilujúceho šéfdirigenta Jamesa Judda, ktorý sa o niekoľko dní dožíva sedemdesiatky, otvorili novú, v poradí už 71. sezónu. Na programe bolo jedno z ťažiskových diel slovenskej orchestrálnej tvorby, hudobný mýtus Dariačangin sad Vladimíra Godára, a už tradične Symfónia č. 8 G dur Antonína Dvořáka, ktorá bola i súčasťou inauguračného koncertu telesa v roku 1949. Česko-slovenský programový kontext ostal teda zachovaný.

 
Zveřejněno v ReflexePlus